Episode 2587

#Mahlakung-Mmalo! Rethabile o ile mošomong a apere dieta mabatha, gomme ge Titi a mmotšiša o bolela gore yena ga a tsebe gore hlagile eng o re “ bjale ke nako ya fihlile ya gore a bolele nnete gore go diregile eng ka Pinkie!” Naa Rethabile o nale bothata bja monagano go ya le ka fao Moruti Kgole a bolelago ka gona goba bjang?