Episode 1093

Murunzi vho amba uri vhothe vho vha kandaho zwirethe vha do zwi lifha nga muthihi nga muthihi, vho fhedza nga Tshisambureni na Rose, zwino uyu Thendokhae mulandu wawe ndi ufhio? Nga vha thetshelese tshipida hetshi vha pfe uri hu tshi fi o laho funguvhu u vhonala nga valuvalu hu vha hu tshi khou ambiwa mini.