Episode 2575

#Mahlakung –“Yela ke ya ka mfanaka ,ga ke nyake go go bona ka gare ga yona.”Ge e le gore o tlo e reila , go ra gore le go e patela, o tlo e patela, ge o nyaka go e reila, nna ke tlo goga tšhelete mogolong wa gago.”A ke mantšu a Jonjon go Brandon morago ga gore Sofia a rekele Brandon koloi ka maina a Jonjon.Naa Brandon o tla bona a dirile eng go lokologa go otlela koloi ye e reketšwego yena?