Ms Vuyokazi Nombewu OCAL Global Ambassador- Visually impaired runner

uVuyokazi Nombewu uzakube eyinxalenye yamawaka eembaleki zeli nezamanye amazwe ezizakungenela ugqatso lwe 42.4-kilometre Sanlam Cape Town Marathon.
uVuyo uphila ne albinism norhatyazo emehlweni kodwa lonto khange imnqande ukuba angabaleki .
ukhulele kwilokishi yaseGugulethu kwii Cape Flats.