Episode 1078

Zwa mabammbiri a mulingo o phadalalaho tarven, zwi khou shanduka vhulada muvhilini wa Tselo na Phillemon – lushaka lu khou vhea mulandu tarven kha u khakhisa pfunzo ya vhana, Phillemon-vho u vho lwa na mme uri nga nwambo wa nndwa dzavho na Farai, bindu li khou mbwindimela. Hu vha na u imedzana vhukati ha mme na nwana