Episode 1076

Farai u khou I namedza thavha I tshi khou tudza nga u dzhena tshititshini tsha Mapholisa a todou nwala affidavit ya u sumbedza uri ene mabammbiri a tshi xela ho bvelelani. Luthwethwe u sumbedza Farai uri zwe a nwala zwi farisa Gulokulo nga mulandu, Farai u ri ene ha nga iti zwa khanyisa vhanwe a lovha.