Diagametse

Re tšweletša dihlogopoledišano tša rena go wena ka dipotšišo tseo di latelago:

1. E ka ba sephiri se ile sa thuba lenyalo la gago bjang goba sa nyaka go thuba lenyalo la gago bjang?
2. Sephiri seo e be e le sa go re eng?
3. Ke diphiri di fe ka ga rena tšeo re ka re go ge re tsena manyalong ra di abelana le bagatša ba rena ka ge re ile go phela le bona bophelo ka moka?