Episode 1074

Mabammbiri a mulingo o wanalaho tarven, ndi a thero I no funzwa nga Farai. Kha Tselo ho tou vha u thavhelwa tshibudzana, fhedzi kha Tshisambureni, ndi khakhisa u rwa ndi mbevha ya ludongoni. Farai a fhelelwa nga mushumo, ndi gundo kha Tselo, fhedzi u fhelelwa nga mushumo ha Farai ndi u tshikhafhadzwa ha tshisima hune Tshisambureni a nwa hone.