Episode 2561

#Mahlakung –Ha!Ha! Ha!Enšorense ya koloi yeo Sofia a bego a e reketše Brandon e lefile R55 000, gomme Sofia o re o efa Brandon,Brandon o a e gana o re ke ye nnyane e ka se reke koloi yeo yena a e nyakago ya 2019. Naa Sofia o tlo bona a dirile eng ka Brandon, gona Brandon o swanetše go e gana goba a dire eng?