Mr Chris van Heerden former (IBO) welterweight champion

Owayefudula eyintshatsheli ye International Boxing Organisation (IBO) welterweight champion uChris van Heerden wenza iphulo lokunikela eluntwini.
Lembethi manqindi eye yafudukela e- Los Angeles, California ngo 2013, yeyokuqala kubadlali abaluthotho abazenzele igama ukuzimanya neqonga lezolonwabo elibizwa i-Fight To Fame.

Ukanti eliqonga alijonganga kwezolonwabo kuphela kodwa ikwayindlela yokonwabisa abathandi nabalandeli bezemidlalo nemiboniso bhanyabhanya kwihlabathi.
Oku kukunika ithuba iimbethi manqindi ezisakhulayo nabadlali abenza i-martial arts babonise izakhono zabo kubabukeli baphinde bafumane nenkxasomali yokuziphuhlisa.