Morago gago kgaogana le molekane wa gago, ke nako e feng e e maleba yago simolola botshelo jo bosha le molekane o mongwe

Dikgolagano dia simolola, tse dingwe di tswelela pele fa tse dingwe di felela mo tseleng. Mme se se bokete kefa kgolagano e fela kgotsa etla kwa bokhutlong. Tomaeza Ramohale le Ika Masinamela ba buisana le relationship & life coach Mamanese Mathule.