EMFULENI WOTHANDO

USISI OWATSHATA ENA 18YRS,emva ke veki ezintathu ETSHATILE INDODA YA ABUSIVE EMOTIONALLY.
ITHI YONA YAYIFUNA UMNTU OYI VIRGIN ngoku iyakhala oko, IPHINDE ITHI INGAZIBULALA XA USISI ENGAYISHIYA.
OKO BATSHATA NGO 1997 TO DATE AKHO LONWABO, UBHUTI UDE WAJOLA AND USISI FUNEKA AMFUNELE INDAWO YOLALA NALAMANTOMBI WAKHE ABHATALE, AND THEN XA EBUYA LOBHUTI AMNIKE IFEEDBACK. USISI UYAFUNA IDIVORCE BUT UZOQALA AFUNELE UBHUTI UMFAZI AMLOBOLELE UBHUTI
THEN KE AHAMBE