Episode 1041

Nyeletshedzo kha Shumani dzi khou bva masia othe malugana na tshiwo tsho bvelelaho. Hunwe u khou eletshedzwa nga vho pfukhaho kha tshipida tshenetsho (Khakhu), hunwe a eletshedzwa nga vhadivhi vha mulayo fhedzi vha songo vhuya vha pfukha kha tshipida tshenetsho. Nga vha pfe uri ndado kha Shumani I vha nga ndila-de.