Diagametse

A) Bosegong bja lehono re swere tshedimoso yeo e le go malebana le Diagametse tsa maabane mowe re kwelego gore ka lapeng le lengwe go na le motho yowe a jago sponche (sponge). Re tlile go ikgokagantsha le motheeletsi yowe a re fahlositsego ka seo e le go bothata bja motho yowe, mme le rena ra abelana le wena motheeletsi tshedimoso yeo re e kgobokeditsego ka bothata bja motho yowe.

GE RE FETOLA MAWA RE BOLELA KA SEO SE LATELAGO:

(B) Bosegong bja lehono go Diagametse re rata go bea sedi ya rena go taba ya gore kgwedi ye ya Agostose ke kgwedi ya basadi goba ya bomme. Malapa ke malapa ka basadi. Ntle le go re malapa ke a banna le basadi, moo go se go bjalo, ka boati re bona basadi e le bona beng malapa mme ba a etile pele ntle le banna ebile ba godisa bana. Bosegokng bja lehono go Diagametse tsa Moremogolo re rata go tlo boledisana le wena motheeletsi o godisitswego go tswa lapeng leo e le go gore le be le eteletswepele ke mma a le tee ntle le monna, mme mosadi owe a le godisa go fihla o e ba seo o le go sona lehono.