Episode 1033

Zwo iteaho kha Shumani Rose u khou di vhona mulandu, ngazwo zwi sa khou mu nea mulalo na luthihi. U gidimela ha mme a tshi yo vha talutshedza milandu yawe, fhedzi Muthude nthani ha u tikedza nwana, u vhudza nwana uri a huna na tshithihi tshe a khakha, nahone zwo iteaho kha Shumani ndi koto. Naa ho itea’ni? Nga vha vhee ndevhe.