Episode 1029

Shumani a vha khou edela vhusiku nga honohu u divhona mulandu uri vho latedza Murunzi vhane hune vha vha hone a vha khou vhuya vha diphina. Rose nga u todou lamulela makhadzi kha miloro na zwikandeledzi zwi no dzulela u vha thupha, u da na maano, fhedzi maano ayo a khou longo mulilo vuvhuni.