Episode 1027

Murunzi vhe tshitokisini dzi khou vha vhuela, vhathannga a vha na ndavha uri ndi mukalaha kana ndi maine – nga vha pfe uri mpama wa teki kha Murunzi u tamba hani. Vha ita na u kombetshedzwa uri vha dzi pose fhasi vhe henefho tshitokisini dzi ambe uri vhafumakadzi vha vhathannga vha re ngomu nnda vha khou tshila hani.