Ditlamorago tsa go tshabela ya pitso bongaka ba Setso le Ngaka Mooki

Re tsene mo kgweding ya Phukwi – Matlhare a ditlhare dingwe a a be a setse a “Fukunya” go budusetsa go tla tswa.Go bonale dikgononyana mo dikaleng tsa ditlhare tse di ntseng ditlhotlhoregile matlhare. Mo letsatsing la gompieno re seka seka Ditlamorago tsa go tshabela kgotsa go ikgatolosa Pitso Bongaka ba Setso? Re buisana le yo o kileng a itemogela seno eleng Ngaka Mooki.