BOARD OF HEALTHCARE FUNDERS

Lefapha la maphelo ka mehla ge go abiwa ditekanyetšo (budget) ke lona le felago le fiwa mašeleng a go bonala ka ge e le lona le swaraganego le maphelo a batho.Mmušo wa naga ye ke lebakanyana bjalo o bolela ka NDP National Development Plan yeo magareng ga tše dingwe e lego leanong la go tsentšha tirišong (NHI) e lego National Health Insurance.