Episode 1021

Tshisambureni na Boyten – Vhuvhili havho vha khou fhambana nga u sa vha na dzi customer binduni lavho, Boy Ten u vhona Tshisambureni mulandu wa u tou shela vuluvulu nga mutavha musi a tshi lifhisa Farai tshelede nnzhi nnzhi – Tshisambureni na ene u thoma u zwi tenda na u sumbedza uri u tou bva tshe Farai a mu dzhenisela tshelede banngani, I khou fhela a sa khou vhuya a vhona na mushumo wayo. Boy Ten u vhudza Farai uri a huna inwe ndila ya khwine, Tshisa kha tou ya u humbela Pfarelo ha Farai a sa athu u tshinyalelwa nga zwinzhi.