Episode 1003

Murunzi vha khou halifhela Shumani o no vha ho tshitokisini uri ndi nga mini founu ya Tshinondiwa a songo I lata tsha kale kale ngauria zwa zwino yo no vusa mafhungo. Vha kombetshedza Shumani u bula uri kha ambe uri ene foun o tou I doba, nahone a ombedzele uri Murunzi a vha divhi tshithu.