Episode 1001

Nduni ya maine a hu sokou dzhena munwe na munwe, hune u farafara zwi re nga ngomu zwi na matula azwo. Rose kombetshedza Shumani u dzhia tshelede nduni ya vhadzimu hu u itela u lifha tshelede yawe ye a I shumisa kha u humbelela Murunzi na Shumani bail, u tou ita zwenezwo fhedzi, ha vha u I kanda mutshila kha Vho-Murunzi.