Moima Phakedi go tswa kwa LegalAidSA ka gore a bana ba kwa ntle ga nyalo ba na le tetla ya go bona madi a dipenshene

E ne yare fa Moranang a tlhola malatsi a le lesome le bosupa ra buisana ka setlhogo se se neng se botsa gore bana ba kwa ntle ga lenyalo ba amile botshelo jwa gago jang, le gore ke maano a fe a o a dirisang go bona tharabololo ya mathatha a a ka tswang a bakwang ke bana ba o tseneng mo nyalong o ne o a itse ka bona. Jaanong gompieno re biditse moitsaanape wa rona rre Moima Phakedi go tswa kwa Legal Aid SA kwa Potchefstroom go tla go leba le go re tsibosa ka dintlha tsa semolao tse re ka di dirisang go samagana le ntlha eno.