Episode 995

Rose u khou ima ima a tshi lwela makhadzi wawe, u toda thuso ya ramilayo Thizwi hune a ri u tea u imelela makhadzi wawe, fhedzi a divhe uri makhadzi wawe vho farwa na mukalaha wavho Vho-Murunzi, lune sa izwi Shumani na Vho-Murunzi vhe nama nthihi, nga vha dzhiwe vhe nama nthihi – Thizwi u ri a zwi tshimbili ngauralo.