سوگواری در مرگ نزدیکان چه کارکردی دارد؟

BBC  |  PARGAR
سوگواری در فرهنگ های مختلف چه کارکردی دارد؟ در غم از دست دادن نزدیکان چه مراحل روحی طی می کنیم و عزاداری برای آنان تا چه حد از سختی این مراحل می کاهد؟