13 May Modiri yo o lwalang a ka solofelang e bile a ka letela tsereganyo ya mofuta mang go mothapi le gona leng

Beke e e fitileng re ne re laleditse Occupational Therapist Maipato Mokhere go tla go re eletsa ka botlhokwa jwa go tlhokomela itekanelo ya gago le tiro e o e dirang. Mme gompieno o fano gape go tla go re fatlhosa ka maele le gore modiri yo o lwalang a ka solofelang e bile a ka letela tsereganyo ya mofuta mang go mothapi le gona leng?
Loading player...