7 May Tsamaiso ya ditlhopo le melawana ya kwa mafelong a go tlhopa.

Kamoso ke letsatsi la ditlhopo ka jalo re bone go le botlhokwa gore re bitse moitsanape wa ditlhopo go tla go thusa batlhopi ba ba tlhopang lekgetlho lantlha le bao ba ipoeletsang ka tsamaiso ya ditlhopo le melawana ya kwa mafelong a go tlhopa.
Rre Brodie Modisaotsile the Outreach and Training Officer go tswa KomiṦhene e ikemetseng ya ditlhopo ya Mmasepala wa Ngaka Modiri Molema.
Loading player...