Episode 977

Gulokulo vho tambudzeswa nga Thendokhae, ndi tshifhinga-vho tsha uri na vhone mu sumbe-vho nga tshikuni tshe a vha a tshi khou vha vota ngatsho, fhedzi afha-vho Vho-Gulokulo a vha khou isesa tshanda? Nga vha thetshelese tshipida hetshi vha pfe uri hu tshi pfi tshidumbumukwe tshi konela ho swaho zwi amba mini.