25 Apr Tumi Sole gotswa kwa #CountryDuty ka mokgwa wa go thusa ka #DurbanFloods

Morago ga dipula tse di matla tse di bakileng merwalela e e padimotsing Durban le di karolo tse dingwe tsa naga re laleditse Tumi Sole gotswa kwa #CountryDuty maitlhomomagolo e le gore re thuse batswasetlhabelo ba matlhotlhapelo ano #DurbanFloods
Loading player...