Mantswe A A Supileng 2019

LENTSWE LANTLHA
“Rara baitshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang - REV. MOGOROSI

LENTSWE LABOBEDI
‘Gompieno o tla nna le nna mo parateising’ - REV. MOKOROANE

LENTSWE LA BORARO
“Mosadi, bona morwao ke yoo! A ba araya morutwa a re: “bona mmago ke yoo” - REV. MASIGO

LENTSWE LABONE
“Eli , Eli ,lama sabagathani , Modimo wame, Modimo wame , o ntlogeletseng” - REV. SEGONE

LENTSWE LABOTLHANO
“Ke nyorilwe” - RRE ZULU

LENTSWE LA BORATARO
“Go weditswe - REV. NTSAMAI

LENTSWE LA BOSUPA
“Rara ke neela mowa wa me mo diatleng tsa gago” - REV. KWAPE & REV. LOATE

TSHOBOKANYO - REV. TUBE & MR. BROWN MOSIAPOA