9 Apr Episode 2447

#Mahlakung –Moruti Kgole o botšiša Millicent gore ke ka lebaka la eng la enwa foofoo a le tee a sa nwe le yena go swana le mehleng, Millicent o mmotša gore ga a nyake go latelwa mošomong ka ge Moruti Kgole a sa fetše go bolela.Naa se se hlatha eng kamanong ya Moruti le Millicent.
Loading player...