Tshwanelo ya puo fa ngwana a bua le mogolo le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana (NWU – Potch Campus)

Re dumela gore ngwana o bonwa ka puo e a e buang le motsadi wa gagwe kgotsa mogolo mongwe le yomongwe fela, gore a ke ngwana yo o maitseo kgotsa nnyaa. Le fa ngwana a na le ditshwanelo, re lebelela gore a ditshwanelo tse di mo itsa go bua puo e e tlotlegang le Motsadi/Mogolo mongwe le mongwe. Re tlaa dirisa tšhono e go lemosa bana gore, motho o lejwa le go tlhatlhojwa ka puo e a e buang le batho. Fa puo ya gago e siame, o tsewa jang mme fa puo ya gago e tlhakatlhakane, o tsewa jang.