Episode 950

U valelwa ha Thendokhae ofisini ya tarven nga Tselo a I khou lisa Gulokulo lu difhaho, Tselo-vho vha ri la da hafha li a kovhela. Tshi no khou dina ndi maipfi a u thavha a bvaho kha Tselo, nga vha dzou a thetshelesa, arali vhe munna vhutungu ha hone vha do vhu pfa. Arali vhe mufumakadzi, vha do divha uri li no thavha mbilu ya munna sa lunzhi ndi lifhio.