Mokgatlho wa magosi (The Congress of Traditional Leaders of South Africa, Contralesa) le Kgosi Moefi Mabalane

Re laleditse modulasitilo wa mokgatlho wa magosi (The Congress of Traditional Leaders of South Africa, Contralesa) mo profenseng ya North West, Kgosi Moefi Mabalane wa Baphiring, o tlile go re bolelela ka mokgatlho wa bona le maitlhomo wa ona