2018 - 5th Gala Afternoon (Tlotla Rrago le Mmago)

#Olorato is the host presenter for 6th Episode
Opening Prayer - # Rre Eabile Mokoisa o a rapela.
Introductions - # Batlatirong ba ikitsise
5th Gala Afternoon's objective - # Rre Petrus Segami le Rre Neo Heyns
2018'S Final Lecture - # Rremogolo Monnaadibi Abel Mmolaeng o re ruta ka botlhokwa jwa go tlotla batsadi
Appreciations - # Mmemogolo Suzi Mokoisa o itumetse
Host's comments - # Mme Meisi Mokoisa o rotloetsa bongwetsi
# Rre Eabile Mokoisa a re lenyalo ga le tsofale