Diagametse

Bosegong bja lehono re tlo boledisana le malapa a ma bedi. Lapa le lengwe le paletswe ke ngwana ka lebaka la go ba theeletse go fihla ba mo raka mme lapa le lengwe la mo amogela la dula naye go fihla ngwana owe le ka gona a ba palela mme ba mmosetsa gae. Tabeng ye re nyaka go tlo lebelela malapa gore naa a ikhwetsa a gapeletsega ka fase ga mabaka a fe gore a rake bana ge ba sa kwe. Re tlo lebelela le gore naa lapa le lengwe lona le na lemaloka ga kaakang go amogela ngwana yowe a rakilwego ka gabo ka lebaka la go se kwe.
01:38:54
Loading player...