Episode 2386

#Mahlakung –Joo!Gape Sophia Takalani Maluleke o tsenetšwe hle bathong.Bra Bizza o loketše mohuta wa tracker sefatanageng sa gagwe woo a kgonago go bona ka sebaledi goba sellathekeng gore o kae , o nale mang.Naa ke ka mokgwa wo balekane goba baratani ba swanetšego go phediša ka gona, ba dišane?
Loading player...