RECAP ON THE LIMPOPO PROVINCIAL GOVERNMENT AS LEAD BY PREMIER C.S MATHABATHA IN 2018

Go setse matsatsi a 21 gore ngwaga wo wa 2018 o name o ye swiswing. Ngwaga o mongwe le o mongwe ge o thoma go na le dipeakanyo tseo mmuso o ipeelago tsona gore ngwageng wo wa ditshelete re le mmuso re ipeakanyeditse gore re direle badudi ba rena se le sela leanong la kabo ya ditirelo.