Vhutanzi (Vho-Brenda)

Ri kha enea maduvha a Fumirathi, a fulo lashu la u tutuwedza u sa tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi, mueni washu Vho Brenda vho ri nea Vhutanzi ha u tambudzwa havho nga munna wavho. Vho Brenda vho tou huma dindi musi munna wavho a tshi vha rwa lu tatisaho. Namusi ri khou amba Vho Brenda vha tshi vho tou amba haya mafhungo sa lungano ngauri vho tanganedza Mutshidzi.