Legae Pele - Family First

# Ncwelengwe - Mmemogolo Mma Mopalami o tshwara dingwaga tse 77.
# Heiso - Bana le ditlogolo tsa ga Stan le Suzie Mokoisa ba keteka botshelo jo bo molemo jwa batsadi.
# Laxey : Ganap - Mma Mokgeledi o akgola rre Koola jaaka modirimmogo wa maloba.
# Ditshipeng - Mmemogolo Mma Kasibere o feditse dingwaga tse 104.