LOAD SHADING AND ITS CAUSES

Company ya go fehla le go tsweletsa mohlakgase ka mo SA Eskom yeo e hlomilwego ka 1923 e boya boya ditabeng moo ga bjalo e boyago ka go palelwa ke go aba mohlakgase gabotse ka mokgwa woo e bego e tumile ka gona.Lehono company ye e na le 95 e somela SA empa e thoma go bonala moo o ka rego e a palelwa ke ka baka leo go bolelwago ka di load shedding nako le nako.