16 Days Activism for no violence against women and children

THOBELA FM  |  DITLALEMESO
Ge o bona ngwana goba mosadi a tlaišwa (abused), wena o dira eng? A e kaba o ipotša gore ga di nyake wena naa? O a tseba gore moagišane wa gago, mogwera wa gago goba motswalle wa gago o tlaišwa ka mehla le ka mehla, eupša ga o dire selo ka taba ye. Nkane o sa thuši? Go ya ka wena, ke eng se re swanetšing go se dira go fediša tlaišo ya bana le basadi mo Afrika Borwa? #DITLALEMESO