Monna le kae?

Re buisane le Meshack N. Kekana go tswa kwa Dads In The Picture (NPO) yo a neng a re fatlhosa gore rre ke ena a rwalang maikarabelo a go bona gore bana ba gagwe/bana ba mo motseng o a tshela mo go ona, ba tshela matshelo a a siameng ebile ke ena a tshwanetseng go ruta bana go nna le maitseo.