Molao wa reng ka lenyalo a setso le Mmueledi Rre John Nkomo

Rre buisane le Mmueledi, Rre John Nkomo a re tlhalosetsa gore; molao wa reng ka lenyalo la setso. Fa re re lenyalo la setso le mo molaong, ke eng seo se tshwanetseng sa bo se diragetse? (patlo, go ntsha magadi, go gorosiwa ga ngwetsi jalo le jalo)