Dipalangwa tsa Motswana le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana (NWU – Potch Campus)

Mo malobeng, Motswana one a dirisa diphologolo jaaka dipalangwa. Dingwe di palangwa fa dingwe di ne di golegwa go goga dikaraki le dikoloi. Dingwe tsa dipalangwa tse di gogiwang ke diphologolo, di ne di dirisediwa go pega batho fa dingwe di ne di dirisediwa go pega merwalo.
A mme mo nakong e ya gompieno e, mofuta o wa dipalangwa o santse o dirisiwa kgotsa nnyaa? Fa o sa diriswe, o ile kae? Gone fa o dirisiwa, o itumedisa/kgoreletsa jang Motsogapele? A mme Motswana o a di itumelela dipalangwa tseo tsa maloba?