Albinism Society of SA

NPO Slot apha sijonga imibutho yesisa enga nyekanga nzunzo, besithetha ne Albinism Society of SA sithetha ne Executive Director Nomasonto Mazibuko naye ophila ne Albinism.
Yena kowabo bazalwa beyi 10 abahlanu baphila ne Albinism abanye baphila kakuhle, ebesixelela ngendlela aphathwangayo nagayo ngabazali eqala ukufundiswa kwesinye isikolo besithi abanakufundiselwa abantwana nguye kuba ephila ne Albinism. Kwizintop ezazithethwa zange atyhafe koko waphela evula le NPO ukuncendana nabanye babantwana nabantu abaphila ne Albinism