Kwezempilo

besithetha no nurse no makazi womntana oHiv apha bebechaza ibali lokuba lo makazi wamchazela njani umntwana ka sister wakhe, siter yena ongazange ayixelele ifamily ukuba u Hiv positive yade yabonwa ngu brother ka makazi ngoske umnta xa ena 2yrs athi xa ephakamiswa ngu malume athi malume ubuhlungu umzimba xabemjonga unama dyungudyungu. Bamsa eclinic eclinic kwafunyaniswa ukuba u Hiv umntana eyifumne kumama owayengatyi treatment engaxelelanga mntu. Bebefundisa abantu mabenzenjani kwaye banombutho abanawo apho bazakufundisana ngao zonke izifo zabantwana.