Dliwano ndlebe no Eastern Cape Wheelchair Basketball

Apha besithetha ne Eastern Cape Wheelchair Basketball besixelela kwakutheni ukuze bayisungule, kwaye nendlela abaqhuba ngayo kakuhle xabekwi Competitions ku National under 23 Girls baze ne Bronze ze abafana beza ne Gold. Ingxaki abahlangabzana nazo kukuthi xabekwi Competitions kufuneka baboleke I Wheelchairs kwabanye kuba ezabo zindlal babezinikwe ngo 2007