Goreng bomme e le bone ba ntshediwang bogadi mme e se bone ba ntshang bogadi

Goreng bomme e le bone ba ntshediwang bogadi mme e se bone ba ntshang bogadi?
A go na le lebaka le le reng, ke borre fela ba ba tshwanetseng go ntshetsang bomme bogadi? A mo tsamaong ya nako, re ka bona bomme ba ikintshetsa bogadi kgotsa ke moila go bona se?