Go reng bomme ba roula le Rre Kaka Mokakale

Tiragalo ya go roula tota ke e e ntseng jang? Re tsaya setlhogo se go bapisa setso sa paka ya bontsho mo go bomme le mo go borre. Re a itse gore paka e ga e lekane mo basading le mo banneng.
Go akaretsa le ditiro tse di dirwang ka paka e go intsha sefifi, ga di tshwane. A gona le lebaka lengwe le le dirang gore bomme ba seka ba roula jaaka borre?